Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – M&T Vastgoedpromotie v.o.f., Paludanushof 5, 1601 MN Enkhuizen

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: M&T Vastgoedpromotie v.o.f, statutair gevestigd te Enkhuizen, alsmede haar medewerkers betrokken bij de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtnemer, handelend onder de naam en hierna genoemd als “Vastgoedpromotie”. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtgever opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Opdracht: de overeenkomst(en) van opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan:

 • Het visualiseren van vastgoed middels fotografie, fotobewerking, (woning)video, digitale tekening, visualisaties alsmede toekomstige (digitale) technieken e.d.;
 • Het digitaal tekenen van plattegronden van vastgoed, alsmede het interactief maken van deze plattegronden;
 • Het digitaal bewerken en koppelen van visualisaties van vastgoed door onder meer het realiseren van 360° fotografie en een koppeling van plattegrond aan foto’s; en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Vergoeding: de vergoeding waartoe Opdrachtnemer in verband met de Opdracht(en), dan wel in verband met verkoop van producten gerechtigd is.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten gedaan door respectievelijk gesloten met Vastgoedpromotie met betrekking tot onder meer de levering van presentatiediensten.
 • 2.2 Voordat de overeenkomst (al dan niet op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Vastgoedpromotie zijn in te zien (www.vastgoedpromotie.nl) en zij op verzoek van de Opdrachtgever kosteloos worden toegezonden.
 • 2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • 2.4 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden afgeweken. Bij afwijking van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 2.5 Alle aanbiedingen, prijsopgaven e.d. die door Vastgoedpromotie worden gedaan, evenals mededelingen met betrekking tot de aard en de duur van te leveren diensten, die slechts globaal kunnen worden opgegeven uitgaande van normale omstandigheden, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle opgaven en specificaties op websites, in brochures, offertes, e.d., worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Voor de gevolgen van eventuele fouten daarin is Vastgoedpromotie echter in geen enkel opzicht aansprakelijk. Opdrachtgever dient rekening te houden met wijzigingen daarin.
 • 2.6 Eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.7 Indien Vastgoedpromotie (deels) op zal treden als koper van goederen en/of diensten en/of Vastgoedpromotie, ten behoeve van (rechts)handelingen welke Vastgoedpromotie dient te verrichten voor Opdrachtgever, zijn de in die eerdergenoemde relatie van toepassing zijnde algemene voorwaarden (ongeacht of deze van Vastgoedpromotie of van een andere partij zijn) ook van toepassing naast deze algemene voorwaarden op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Vastgoedpromotie. In het geval dat deze algemene voorwaarden strijdig zijn met de hierboven aangegeven voorwaarden van derden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De voorwaarden van derden (c.q. de afwijkende voorwaarden van Vastgoedpromotie die van toepassing kunnen zijn) zullen aan Opdrachtgever op diens eerste verzoek worden toegezonden.

ARTIKEL 3 OFFERTES, AANBIEDINGEN

 • 3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is aangegeven. Elke verandering van de factoren die op de prijs van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Vastgoedpromotie doorberekenen aan Opdrachtgever.
 • 3.2 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 • 3.3 Vastgoedpromotie behoudt zich het recht voor om te verlangen dat een Opdrachtgever een nader te bepalen bedrag vooruitbetaalt.
 • 3.4 Indien de Opdrachtgever geen consument is, kan deze een opdracht annuleren door Vastgoedpromotie hiervan per email op de hoogte te stellen. Een annulering is pas effectief indien Vastgoedpromotie deze per email aan de Opdrachtgever heeft bevestigd. Eventuele kosten gemoeid met de annulering zullen in deze bevestigingsemail worden opgenomen. Met een annulering zullen geen kosten gemoeid zijn indien:
  • i. Er nog geen begin gemaakt is met de overeengekomen werkzaamheden, en;
  • ii. Het product of de dienst nog niet geheel of gedeeltelijk is geleverd, of;
  • iii. Indien de annulering betrekking heeft op een afspraak op locatie en de annulering niet later geschiedt dan 17:00 uur op de tweede werkdag voor de afspraakdatum.
 • 3.5 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever automatisch door het enkele verloop van de termijn in verzuim, is de gehele vordering, waaronder eventuele toekomstige termijnen, direct opeisbaar en is Vastgoedpromotie (naar keuze van Vastgoedpromotie) gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden en/of gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 2% per maand, ingaande daags na het verstrijken van de betalingstermijn, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.
 • 3.6 In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de Vastgoedpromotie aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de Vastgoedpromotie (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
  • i. Voor zover de Opdrachtgever een consument is, maakt Vastgoedpromotie aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Vastgoedpromotie wordt voldaan.
  • ii. Voor zover de Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de Vastgoedpromotie in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 40,00 bij de eerste voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
 • 3.7 Een betaling strekt eerst in mindering van de incassokosten, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom.
 • 3.8 Indien met opdrachtgever een gespreide betalingsregeling is aangegaan en/of een machtiging tot incasso is afgegeven, zal conform de overeengekomen frequentie en/of termijn worden geïncasseerd. Indien een incassopoging gestorneerd wordt om welke reden dan ook, heeft Vastgoedpromotie het recht € 7,50 storneringskosten in rekening te brengen.
 • 3.9 Alle prijzen in de door Vastgoedpromotie genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 3.6, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door Vastgoedpromotie is geaccepteerd, worden herzien.
 • 3.10 Prijzen kunnen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leverantie(s), prijzen, valuta koersen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.
 • 3.11 Vastgoedpromotie is gerechtigd de levering en/of verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, zolang Opdrachtgever jegens Vastgoedpromotie niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingrecht geldt tot het moment dat Opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij Vastgoedpromotie inmiddels gebruik heeft gemaakt van zijn recht de overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat het recht van Vastgoedpromotie op schadevergoeding onverlet.
 • 3.12 Vastgoedpromotie is gerechtigd de overeengekomen vergoedingen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever jaarlijks te verhogen met een percentage gelijk aan het CBS prijsindexcijfer (CBI alle huishoudens).
 • 3.13 Het enkel uitbrengen van een aanbieding of offerte door Opdrachtnemer, verplicht Opdrachtnemer niet tot het aangaan van een Opdracht, deze zijn derhalve vrijblijvend.
 • 3.14 Indien een aanbod of offerte een geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • 3.15 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod of de offerte binden de Opdrachtnemer niet.
 • 3.16 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Vastgoedpromotie, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Vastgoedpromotie werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Vastgoedpromotie van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Vastgoedpromotie aansprakelijk zou kunnen zijn.

ARTIKEL 4 OPDRACHT

 • 4.1 Een Opdracht komt pas tot stand na aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en na bevestiging van ontvangst van die aanvaarding door de Opdrachtnemer. Zolang deze bevestiging niet heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtnemer niet verplicht tot uitvoering van de Opdracht. Deze bevestiging kan ook langs (automatische) elektronische weg plaatsvinden. Aanvang van de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer kan als bevestiging worden beschouwd.
 • 4.2 Een eenmaal door Opdrachtgever zijnde een niet- natuurlijke persoon verstrekte Opdracht kan niet worden herroepen c.q. beëindigd. Indien herroeping c.q beëindiging toch plaatsvindt is de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de volledig overeengekomen vergoeding voor de Opdracht verschuldigd. Herroeping c.q. beëindiging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld onder opgave van redenen.
 • 4.3 Een eenmaal door Opdrachtgever zijnde natuurlijk persoon verstrekte Opdracht, kan na verstrekking slechts gedurende zeven dagen worden herroepen c.q. beëindigd, in welk geval Opdrachtgever de reeds gemaakte onkosten aan Opdrachtnemer dient te vergoeden welke op voorhand wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen vergoeding. Indien de uitvoering van de Opdracht binnen deze termijn reeds is aangevangen, en de Opdrachtgever zijnde natuurlijk persoon alsnog overgaat tot herroeping c.q. beëindiging, dan is hij de volledig overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 • 4.4 De Opdrachtnemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien de Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Opdracht niet aan te gaan, is hij gerechtigd een Opdracht te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden waaronder begrepen het stellen van zekerheid door Opdrachtgever voor de nakoming van zijn verplichtingen. Het stellen van nadere voorwaarden naar aanleiding van dit onderzoek kan ook na het aangaan van de Opdracht plaatsvinden.
 • 4.5 In de Opdracht wordt een globale inschatting van het aantal visualisaties vermeld en de daaraan verbonden vergoeding(en). Het werkelijk aantal ter beschikking te stellen visualisaties kan aanleiding tot correctie van de vergoeding geven, een en ander naar redelijkheid. Opdrachtgever erkent deze mogelijkheid en Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover zo spoedig en volledig mogelijk informeren.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 • 5.1 Een Opdracht houdt voor de Opdrachtnemer een inspanningsverplichting in om de Opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren, rekening houden met de belangen van Opdrachtgever. Een Opdracht houdt geen resultaatverplichting voor Opdrachtnemer in.
 • 5.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en de perso(o)n(en) waardoor de Opdracht wordt uitgevoerd. Het staat Opdrachtnemer vrij de Opdracht onder zijn verantwoordelijkheid (mede) te laten uitvoeren door derden.
 • 5.3 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij alle informatie waarvan hij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze de uitvoering van de Opdracht nodig is, tijdig en volledig aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt. Bij gebreke hiervan heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en de uit de opschorting voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 5.4 Indien van de Opdracht tevens het inmeten van de maten van een ruimte, dan wel het vermelden van die maten in visualisaties, onderdeel uitmaakt, betreft het slechts een indicatieve aanduiding waar door Opdrachtnemer geen garantie op juistheid en/of volledigheid op wordt gegeven. Opdrachtnemer zal uiteraard de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het inmeten en weergeven van maten in visualisaties. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding en derhalve als indicatie bedoeld te zijn, zonder dat hiervoor door Vastgoedpromotie een garantie wordt afgegeven dat de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen exact zijn. Wel zal Vastgoedpromotie zorg besteden aan een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid. Bij gegronde twijfel van opdrachtgever van de verstrekte gegevens, kan Vastgoedpromotie, een her evaluatie uitvoeren.
 • 5.5 Opdrachtgever draagt zorg voor het toegankelijk en representatief zijn van de locatie waar de Opdracht betrekking op heeft, alsmede het beschikbaar zijn van de redelijkerwijs voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke faciliteiten op die locatie.
 • 5.6 Na uitvoering van de Opdracht worden de geproduceerde visualisaties uitsluitend digitaal beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever, in de vorm van een PDF- of JPEG file.
 • 5.7 De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, ziekte of andere omstandigheden waarop Vastgoedpromotie geen invloed kan uitoefenen. De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen in de zin van Boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen Opdrachtgever en Vastgoedpromotie is overeengekomen.
 • 5.8 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vastgoedpromotie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan Vastgoedpromotie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of juist aan Vastgoedpromotie zijn verstrekt, heeft Vastgoedpromotie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 5.9 Opdrachtgever staat tegenover Vastgoedpromotie in voor de juistheid van verstrekte gegevens. Vastgoedpromotie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vastgoedpromotie is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Vastgoedpromotie kenbaar behoorde te zijn.
 • 5.10 Indien door Vastgoedpromotie of door Vastgoedpromotie ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

ARTIKEL 6 INTREKKING VAN OPDRACHT

 • 6.1 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer heeft het recht de opdracht door schriftelijke opzegging te doen eindigen.
 • 6.2 Indien Opdrachtgever de opdracht intrekt, is Opdrachtgever verplicht om administratiekosten van EUR 20,00, of 10 % van de totale opdracht, alsmede de overige door Vastgoedpromotie gemaakte kosten aan Vastgoedpromotie te voldoen.
 • 6.3 Indien Opdrachtgever de opdracht voor het inmeten, vastgoedfotografie en/of woningvideo intrekt binnen 2 werkdagen voor de uitvoering rekent Vastgoedpromotie €50,- excl. BTW in rekening per product bij de Opdrachtgever.
 • 6.4 Intrekking van de opdracht door Opdrachtgever ontslaat Vastgoedpromotie van de verplichting tot verdere uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 7 INTELLECTUELE EIGENDOM

 • 7.1 Vastgoedpromotie behoudt het auteursrecht op de zijn geleverde prestatie alsmede alle ` overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door Vastgoedpromotie geleverde prestatie. Dit betekent dat alle (auteurs)rechten met betrekking tot bij de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer geproduceerde visualisaties, waaronder niet-limitatief begrepen de bewerkte en onbewerkte foto’s, plattegronden en 360° fotografie alsmede beschrijvingen van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden e.d., komen toe aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever stemt er mee in dat de door Opdrachtnemer geproduceerde visualisaties door Opdrachtnemer gebruikt kunnen worden voor commerciele doeleinden/direct marketing waarvoor op grond van de privacy-wetgeving toestemming (door derden) vereist kan zijn. Ontbreken van toestemming door derden laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet. Opdrachtnemer wordt algeheel en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken die derden jegens Opdrachtnemer geldend kunnen maken.
 • 7.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de door Opdrachtgever geproduceerde visualisaties als bedoeld in lid 6.1 aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren anders dan overeengekomen in de Opdracht dan wel door Opdrachtnemer geïnitieerd.
 • 7.3 In het geval Opdrachtgever in verzuim is in de voldoening van zijn verplichtingen, is Opdrachtnemer gerechtigd op kosten van Opdrachtgever verdere publicatie van de visualisatie te (laten) staken en is Opdrachtgever verplicht alle aan hem ter beschikking gestelde visualisaties te retourneren aan Opdrachtnemer dan wel te vernietigen, naar keuze van Opdrachtnemer.
 • 7.4 Wanneer de Odrachtgever niet betaald heeft voor de geleverde diensten van Opdrachtnemer vervallen alle rechten van Opdrachtgever op beelden en zal een verdere publicatie van de geleverde beelden verboden zijn. De boete bedraagt 200 % van de gefactureerde prijs van deze beelden en is voor rekening van de partij die deze beelden publiceert of toont in welke vorm van media dan ook.

ARTIKEL 8 BETALING

 • 8.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere van overheidswege opgelegde belastingen, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn tevens exclusief eventuele plaatsingskosten van de advertentie op Funda of andere woningsites.
 • 8.2 Betaling van de overeengekomen vergoeding dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening van Opdrachtnemer binnen de op de factuur aangegeven termijn. Bij gebreke van een termijnvermelding op de factuur geldt een betaaltermijn van veertien dagen na factuurdatum.
 • 8.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 8.2 genoemde termijn, dan wel niet binnen een eventueel nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht vanaf dat moment wettelijke (handels)rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening, zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is. Indien Opdrachtgever handelt vanuit zijn beroep of bedrijf (niet-consument), wordt deze rente met 2% verhoogd. Een en ander onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer.
 • 8.3 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten die Opdrachtnemer heeft in verband met de incasso van een vordering op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever handelt vanuit zijn beroep of bedrijf (niet-consument) , worden de buitengerechtelijke incassokosten bij deze vastgesteld op minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €300,00, zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling vereist is.
 • 8.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in de Opdracht overeen te komen dat Opdrachtgever een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de vergoeding verschuldigd is vóór aanvang van uitvoering van de Opdracht.
 • 8.5 De prijzen kunnen gedurende het jaar aangepast worden i.v.m. product innovatie, vernieuwingen en inflatie.

ARTIKEL 9 OPSCHORTINGSRECHT

Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de ter beschikkingstelling dan wel openbaarmaking van visualisaties, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de ter beschikkingstelling pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

 • 10.1 De duur van de (uitvoering van de) Opdracht kan worden beïnvloed door factoren die buiten de macht van Opdrachtnemer liggen, zoals de kwaliteit van de informatie verschaft door Opdrachtgever, de medewerking van Opdrachtgever of derden, ongeval, technische storing, ziekte of andere omstandigheden. De termijnen waarbinnen de Opdracht zou moeten worden verricht, zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen in de zin van boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk in de Opdracht is overeengekomen. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming in geval van blijvende overmacht.
 • 10.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige kosten en/of schade geleden door Opdrachtgever in geval van vertraging of niet nakoming veroorzaakt door overmacht.

ARTIKEL 11 GARANTIE

 • 11.1 Opdrachtnemer garandeert uitsluitend dat de visualisaties op het tijdstip van terbeschikkingstelling zullen voldoen aan de schriftelijk vastgestelde specificaties en dat geen functionaliteit in de visualisaties is aangebracht door Opdrachtnemer die schade kan toebrengen aan programmatuur of data. Garanties omtrent verhandelbaarheid en geschiktheid voor enig gebruik of doel zijn uitdrukkelijk uitgesloten alsook dat de visualisaties beschikbaar zullen zijn zonder onderbrekingen.

Gedurende een periode van 14 dagen na terbeschikkingstelling van de visualisaties is Opdrachgever gehouden naar beste vermogen eventuele substantiële gebreken in de visualisaties bij het niet voldoen aan de schriftelijk vastgestelde specificaties te herstellen, indien nodig door het vervangen van de visualisaties. Dit herstel zal gratis worden uitgevoerd mits de verschuldigde vergoedingen tijdig zijn voldaan. Opdrachtnemer kan kosten voor herstel in rekening brengen in het geval van gebruiksfouten of andere Opdrachtnemer niet toe te rekenen oorzaken. Na afloop van de genoemde 1 maand zal Opdrachtnemer niet gehouden zijn tot herstel tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID

 • 12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 • 12.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever schriftelijk aantoonbaar voor Opdrachtnemer zinloos is geworden. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is voor Opdrachtnemer beperkt tot maximaal driemaal de opdrachtwaarde, waarbij indirecte schade nimmer voor vergoeding in aanmerking komt.
 • 12.3 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele acties die derden plegen met de visualisaties door Opdrachtnemer geproduceerd. Op geen enkele wijze zijn rechten aan de door Opdrachtnemer geproduceerde visualisatie, beelden en of producten te ontlenen.
 • 12.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden.
 • 12.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van de Opdracht, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet.
 • 12.6 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
 • 12.7 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat volgens een eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien er geen sprake is van een toepasselijke aansprakelijkheids-verzekering dan wel indien de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de voor de uitvoering van de Opdracht bedongen vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding van schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 1.000,- per gebeurtenis.
 • 12.8 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Opdracht.
 • 12.9 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet leveren mochten er onafwendbare gebeurtenissen voorkomen, veroorzaakt door natuurkrachten, oorlog of andere gebeurtenissen waarvan het niet in de menselijke macht ligt er invloed op uit te oefenen of ze af te wenden, noch bij het breken.

ARTIKEL 13 VERVALTERMIJN

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Opdracht(en) door Opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

ARTIKEL 14 PERSOONSGEGEVENS

 • 14.1 In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, kan en soms moet Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.
 • 14.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ter optimalisering van zijn dienstverlening en om Opdrachtgever in de toekomst te kunnen benaderen met informatie over (diensten en producten van) Opdrachtnemer.
 • 14.3 Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer uitdrukkelijk toestemming om zijn persoons-gegevens eventueel in combinatie met (gegevens verkregen naar aanleiding van analyse van) de visualisaties te verstrekken aan commerciële derden, teneinde deze derden in de gelegenheid te stellen Opdrachtgever te benaderen met informatie over (diensten en producten van) deze derde, zogenaamde direct marketing.

ARTIKEL 15 RECHTS- EN FORUMKEUZE

 • 15.1 Op alle Opdrachten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • 15.2 Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is.
 • 15.3 In afwijking van het bepaalde in lid 15.2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk kiezen voor een andere wijze van geschilbeslechting.

Artikel 16 Geheimhouding – non concurrentie

Vastgoedpromotie heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke hij voor de uitvoering van de overeenkomst ontvangt en die als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. Vastgoedpromotie zal te allen tijde tegenover een ieder de vertrouwelijkheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen (zie privacy statement). Vastgoedpromotie zal deze verplichting tevens opleggen aan de door hem eventueel ingeschakelde derden.

Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die: - reeds bij Vastgoedpromotie bekend is; - onafhankelijk van de Opdrachtgever is verzameld; - door Vastgoedpromotie rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen; - reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de opdracht alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Vastgoedpromotie, medewerkers van Vastgoedpromotie of van ondernemingen waarop Vastgoedpromotie ter uitvoering van deze opdracht beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 17 Overige bepalingen

 • 17.1 Vastgoedpromotie heeft het recht om opdracht beelden te gebruiken voor eigen publicatie of promotie. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig geschieden op schriftelijke wijze.
 • 17.2 In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.
 • 17.3 Vastgoedpromotie registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van Opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de overeenkomsten vrij gebruiken.
 • 17.4 De Algemene voorwaarden van Vastgoedpromotie kunnen ook worden opgemaakt in andere talen dan het Nederlands. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.